Kampus

...

ÇÜMERLAB Hizmete Devam Ediyor

ÇÜMERLAB Hizmete Devam Ediyor

Kamu ve sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) hizmet vermeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere ileri teknolojiyle donatılan ÇÜMERLAB, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırarak ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi, analizleri yapabilme ve araştırma projeleri üretmeyi amaçlıyor.

Faaliyetlerine devam eden ÇÜMERLAB ile ilgili Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülfeza Kardaş, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Ekicibil ve Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Aydın ile röportaj gerçekleştirdik…

 

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) kuruluşu hakkında bilgi alabilir miyiz?

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın yürütücüsü olduğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından projesi desteklenen ÇÜMERLAB’ın 2014 yılında temeli atılmıştır. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. S. Seyhan TÜKEL başkanlığında oluşturulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Komisyonu, 2014-2016 yılları arasında laboratuvarımızın projelendirilmesi, alt yapısı, donanımı ve cihaz alımları ile ilgili çalışmalar yapmıştır. ÇÜMERLAB binası Mayıs 2016 yılında inşaatı bitirilerek teslim alınmış olup Ocak 2017 itibariyle analiz hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

 

ÇÜMERLAB’in amaçları nelerdir?

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının (ÇÜMERLAB) kuruluş amacı üniversitelerimiz, kamu ve sanayi kuruluşları için analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu bilimsel bir araştırma merkezi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere ileri teknolojide yapılandırılan ÇÜMERLAB, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak, ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemizdeki ve sanayi kuruluşları kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi, analizleri yapabilme ve araştırma projeleri üretmeyi amaçlamaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunan cihazlar;  fizik, kimya, biyoloji, tarım, gıda, hayvancılık, çevre, malzeme,  maden, tıp, eczacılık,  diş hekimliği ve enerji gibi birçok alanda araştırmalara hizmet verebilecek kapasitededir. Bu bağlamda ÇÜMERLAB’ın amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 

-      Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

-      Üniversitede teorik, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

-      Yüksek katma değerli üretim aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç ya da malzemeleri üretmek ve geliştirmek üzere temel fen, sağlık ve mühendislik bilimleri gibi alanlarda AR-GE çalışmaları yapmak,

-      Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile şahısların analiz ihtiyaçlarını ÇÜMERLAB’ın imkânları ölçüsünde karşılamak,

-      Sanayi ve üniversiteler ile ortak bilimsel ve teknoloji/AR-GE projeleri yapılmasını sağlamak,

-      Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak ve öğrencilerin uluslararası boyutta bilim insanı olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

-      Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirliği oluşturmak; Avrupa Birliği ve kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen proje çalışmaları için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak,

-      Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda üniversitenin ilgili birimleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak,

-      ÇÜMERLAB’ın altyapı ihtiyacının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar yapmak,

-      ÇÜMERLAB’ın tanıtım faaliyetlerini sürdürmek,

-      Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

 

ÇÜMERLAB’in faaliyetleri nelerdir?

 

ÇÜMERLAB’ın faaliyetlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 

-          Yeni ürün ya da malzemelerin (metalik, seramik, polimerik, biyo, nano vb.) AR-GE çalışmalarıyla elektronik, optik, manyetik, termal, kimyasal ve benzeri özelliklerini karakterize etmek,

-          Enerji üretim, depolama, dağıtım, alternatif kaynaklar ve çevreye olan etkilerine yönelik malzeme ve süreçler ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak,

-          Gıda teknolojileri, gıda işleme, gıda kalitesi, güvenilirliğinin kontrolü, su ürünleri ve işleme teknolojisi, toprak ve bitki besleme alanlarında bölgenin ihtiyacına yönelik analizleri ve AR-GE çalışmaları yapmak,

-          Yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticari potansiyeli yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek,

-          Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları düzenlemek,

-          ÇÜMERLAB’ın yürüttüğü AR-GE çalışmaları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturmak ve gerektiğinde danışmanlık hizmetleri vermek,

-          ÇÜMERLAB’ın yürüteceği projelere kamu ve özel sektör kurumlarından destek sağlamak,

-          Kalite yönetim sistemleri sertifikaları vermek için gerekli çalışmaları yürütmek.

-          ÇÜMERLAB’ın yurt içi ve yurt dışı kalite yönetim sistemleri ile akreditasyon çalışmalarını yürütmek,

-          Yürütülen araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlamak,

-          ÇÜMERLAB’ta yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak,

-          Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumların, ÇÜMERLAB’ın olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve servis hizmetleri vermek,

-          Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek, ÇÜMERLAB’ın kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÇÜMERLAB birimleri ve fiziki şartları hakkında bilgi verir misiniz?

ÇÜMERLAB aşağıda belirtilen analiz laboratuvarlarından oluşmaktadır:

-      Fiziksel Özellikler Ölçüm Sistemi (PPMS) Laboratuvarı

-      Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

-      X-Işını Difraktometresi (XRD) Laboratuvarı

-      Ultraviyole/Görünür/Yakın Infrared Spektrofotometre (UV-VIS-NIR) Laboratuvarı

-      Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS-MS) Laboratuvarı

-      Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (Q-TOF LC/MS) Laboratuvarı

-      Tekstür Analiz Laboratuvarı

-      İzotop Analiz Laboratuvarı

-      Lazer Aşındırma ICPMS Laboratuvarı

-      Atomik Absorpsiyon Spektrometre (AAS) Laboratuvarı

-      Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Laboratuvarı

-      Raman Spektrometre Laboratuvarı

-      Lazer Tanecik Boyut Ölçüm Laboratuvarı

-      GC-TCD Laboratuvarı

-      Floresans Spektrofotometre Laboratuvarı

-      TGA-DTA ve DSC Laboratuvarı

-      BET Yüzey Alanı Ölçüm Analiz Laboratuvarı

-      FTIR Laboratuvarı

-      Sıvı Azot Üretim Laboratuvarı

-      Bitki ve Toprak Laboratuvarı

-      Glove Box Laboratuvarı

-      Yaş Kimya Laboratuvarı

 

ÇÜMERLAB tan kimler faydalanabiliyor. Özel sektör ve kamuya nasıl bir hizmet veriyor. Ayrıca bu hizmetler nasıl ücretlendiriliyor.

ÇÜMERLAB’dan Çukurova Üniversitesi mensuplarının yanı sıra diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlar faydalanabilmektedir. Çukurova Üniversitesi mensuplarında olduğu gibi diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ÇÜMERLAB web sayfasında belirtilen laboratuvarlar ve analizler çerçevesinde merkezimize başvuruyu bizzat kendileri veya e-mail yada telefon ile ulaşarak yapabilmektedirler. İlgili uzmanlar ile görüşerek analizleri hakkında bilgi edinebilmektedirler ve randevu alarak analizlerini kısa süre içerisinde yaptırabilmektedirler. ÇÜMERLAB analiz ücretleri bilgisine ÇÜMERLAB web sitesinden (http://cumerlab.cu.edu.tr) ulaşılabilmektedir.

 

ÇÜMERLAB’in özelliği nedir? Türkiye’de yada bölgede tek olduğu ilk olduğu bir uygulama cihaz yada analiz şekli var mıdır?

ÇÜMERLAB’ı diğer araştırma laboratuvarlarından ayıran en büyük özellik ülkemizdeki birçok laboratuvarda bulunan cihazlara göre daha üst modelde ve kalitede cihazlara sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra cihazları kullanan uzmanların son derece deneyimli olması diğer bir önemli özelliktir. Ayrıca bazı cihazların bölgemizde bulunanlara göre daha üst kapasitede olması analiz yaptırmak isteyen kişiler için önemli bir avantaj olmaktadır.

 

Sizin merkez ile ilgili eklemek istediğiniz bilgiler neler?

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB), sağlam temel üzerine oturttuğu altyapısı ve konusunda uzman personeli ile ülkemizdeki üniversiteler, devlet kuruluşları ve özel sektöre hizmet veren, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin önder laboratuvarlarından olmak ve olası gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli geliştiren yenilikçi bir anlayışı görev olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda ÇÜMERLAB’ın vizyonu aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 

-      Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, yaratıcı fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider laboratuvarı olmak. Üniversitemizin bilimsel literatürde saygınlığını artırmak ve daha üst seviyelere taşımaktır.

-      Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

-      Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramaktır.